Traditional Stories

Showing all 3 results

 • Sort by
 • AMAMPONDOMISE, A Story of Resilience R250.00

  The history of the AmaMpondomise nation: its origins, royal lineage and heritage, the wars it fought, its disintegration as a result of colonialism and apartheid, and its recognition and restoration as a kingdom in 2019.

  Samkelo Callaway Mtwana is a descendant of Nkosi Cwerha, the eldest son of King Ntose of AmaMpondomise. He was born in the Tsolo district of the Eastern Cape province, went to Jongilizwe College for sons of traditional leaders, and studied law at the University of Transkei (now Walter Sisulu University of Technology).

  Author(s): Samkelo Callaway Mtwana

 • UBuhle, iThol' elimabala-bala R60.00

  Wayeyinkwenkwan’ ephaphileyo uLusapho. Yonk’ imihl’ ekuseni, wayekhaphel’ iinkomo zikayise azis’ emadlelweni. Le nkwenkwe yayimthanda kunen’ uyise yaye izithanda neenkomo zakhe. Ngenye imini, lo malusi waqaphela ukuba kwakukho ithole angalaziyo kwezo nkom.

  Author(s): Sindiwe Magona

 • Uncumo Lweminyanya R160.00

  Ingaba mzali unokuhamba umgama ongakanani na ukuzalisekisa iminqweno yakho yokuba uzale umntwana osisini esithile? Ubuya kusithabatha na isibhambathiso esithatyathwe yinkosi kulomdlalo? Kubazali abathile umntwana ozelweyo uyamkeleka nokuba usesiphi na isini; kwabanye akunjalo. Wena ukweliphi icala?

  Umfundisi-ntsapho ukoxanduva lokufundisa abantwana malunga neenkolo kwaneenkolelo ezahlukeneyo ngokungenakhethe Ingaba amathongo akho ngenene? Lungakanani loba uqhaka mshwelwano lomoya womntu nomzimba ongasekhoyo obuphila kuwo? Uthini mfundisi-ntsapho xa ucacisela abafundi ngezi zinto? Wena mfundi uyibona njani indima yobukhosi kwimihla esiphila kuyo? Ingaba ubukhosi busenayo inxaxheba ebalulekileyo obuyidlalayo kwimpilo nentlalo yoluntu lwasemaphandleni?

  Author(s): Samkelo Callaway Mtwana

No products were found matching your selection.

Navigation
Close

My Cart

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Great to see you here!

A password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Already got an account?

Close

Close

Categories